Realizace obytného souboru 12-ti pasivních rodinných domů a školícího střediska Koberovy – Český ráj

Autoři projektu:

Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o.
V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 368 111, fax: +420 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

prof. ing. Jan Tywoniak, CSc., FSv ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 574, fax: +420 224 357 071, tywoniak@fsv.cvut.cz


Úvod
V srpnu 2007 byl firmou ATREA s.r.o. předán k užívání pilotní obytný soubor 12-ti pasivních rodinných domů a školícího střediska v Koberovech, jako vůbec první hromadně realizovaná experimentální výstavba v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce, s průkazem dodržení parametrů energeticky pasivních objektů.

Urbanistická koncepce
Zástavba zcela respektuje striktní regulativy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v intravilanu obce, tj. výhradně sedlové zastřešení, nástupy z podélných fasád, omezený rozsah prosklení, atd. Situování hřebenů jednotlivých domů v ose východ – západ při postupném, natáčení jejich hlavních průčelí od jihu až k jihozápadu zaručují zcela nerušený výhled do zahrad a minimalizuje jejich vzájemné zastínění. Rozvolněná koncepce zástavby záměrně opouští současný monotónní charakter řadové „uliční zástavby“ a vytváří spíše opticky uzavřenou formu logicky odpovídající dnešnímu charakteru zástavby obce Koberovy.

Dispoziční řešení jednotlivých domů
Orientuje podélný trakt hlavního obytného prostoru do jižního průčelí, s rozsahem prosklení přes 30 %, a s krytím přesahem střechy přes 950 mm. Do severního traktu jsou orientovány vstupní, sociální a technické prostory, schodiště, volně navazující přístřešky pro auto a zahradní kolna. Prostor podkroví je rozčleněn klasicky do 3 – 4 ložnic, koupelny a šatny, s orientací východ – západ, s rozsahem prosklení do 15 % zajišťující ještě dostatečné denní osvětlení pobytových místností.

Stavebně - architektonické řešení
Navazuje na jedinečnou typologii staveb regionu Českého ráje charakterizovanou jednoduchou tvarovou kompozicí, hladkými plochami sedlových střech z šedočerné břidlice z místních lomů, kompaktními plochami dřevěných obkladů a přesahy střech sedlového zastřešení vytvořenými konsolami stropních trámů.
Charakteristickou orientací štítů se nové objekty logicky začleňují do stávající různorodé zástavby obce se kterou v podstatě splývají (obr. 1). Hlavním jednotícím prvkem nové výstavby jsou dominantní plochy šedočerných skládaných krytin, na které navazuje variabilní řešení fasád s celoplošným či částečným obkladem ze sibiřského modřínu, a dřevěné přístřešky pultového nebo plochého zastřešení s vegetačními střechami (obr. 2, 3, 4, 5). Polouzavřené prostory dřevěných přístřešků přitom vytváří i velmi příjemný vstupní prostor.
Užitná plocha základní velikosti domu 9,60 x 9,60 m je 132 m2 (plus 39 m2 pochůzí půda), obestavěný prostor celkem 513 m2. Objemový faktor tvaru A / V = 0,57.

Konstrukční řešení
Vychází z racionálního systému unifikované dřevoskeletové konstrukce fy ATREA. Přízemní část vytváří soustava sloupků v rozteči 1,5 až 3 m uložených na základovém prahu, ve zhlaví spojených soustavou podélných lepených průvlaků a příčných ztužidel (obr. 6). Prostorové ztužení zajišťují nárožní diagonální ztužidla. Vzájemné stykování všech prvků je řešeno styčnikovými deskami a kotvami systému BOVA a hřebíkovými spoji typu KH. Podkrovní a střešní část objektu tvoří velkorozponové staveništní vazníky jejichž spodní pásnice jako spojitý nosník vytváří přímo stropy přízemí (obr. 7). Tento bezvaznicový hambalkový systém zcela uvolňuje celý prostor podkroví bez jakýchkoliv podpor pro dosažení zcela variabilní dispozice. Podélné ztužení krovové soustavy vazníků zajišťují diagonální zavětrovací kříže ve spodním líci krokví, a tuhé stropní desky z lepených OSB desek.
Celá konstrukční soustava skeletu je zhotovena přímo na stavbě ze sušeného řeziva SM/JD vlhkosti 12 ÷ 14 % bez impregnace. Vyšší profily jsou z lepených KH profilů, délky max. 13,2 m. Staveništní výroba vazníků je vysoce produktivní (0,3 hod na kompletaci jednoho kusu).
Z hlediska spotřeby materiálu se jedná o velmi úsporný konstrukční systém, kdy pro dům o zastavěné ploše 9,6 x 8,6 m činí spotřeba řeziva pro přízemí 3,1 m3 a pro celou podkrovní a střešní část (včetně stropů přízemí) je spotřeba řeziva 4,8 m3!
Obvodové stěny tl. 400 mm (U = 0,108 Wm-2K-1) jsou sestaveny ze dvou samostatných nenosných plášťů se skládanou výplní desek minerální vlny. Venkovní plášť je řešen variantně s dřevěným obkladem na latě s provětrávanou dutinou před pojistnou vrstvou TYVEK, nebo s tenkovrstvou omítkou na fasádní izolaci FASROCK. Vnitřní plášť řešen výhradně ze vzájemně lepených sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 12,5 mm na laťový rošt s instalačním prostorem. Parotěsná vrstva z folie JUTAFOL N důsledně lepená ve spojích butylkaučukovými páskami a zajištěna latěmi. Před zaklopením všech vnitřních povrchů sádrovkláknitými deskami byla provedena kontrolní měření průvzdušnosti. Speciálním problémem bylo napojení parotěsných folií na okenní konstrukce, kde byly použity přídavné rohové výztuhy. Střešní plášť byl realizován shodně z desek minerální vlny ROCKMIN (U = 0,092 Wm-2K-1) osazených na CD lišty na prodloužené a vyztužené závěsy. Okenní konstrukce od fy Slavona mají dřevěné rámy a trojskla (Ug = 0,5 Wm-2K-1), kdy velké okenní plochy v přízemí jsou řešeny jako pevné zasklení.
Všechny rozhodující konstrukční detaily celého objektu byly ověřeny podrobným tepelně – technickým výpočtem, s průkazem vlivů tepelných mostů a tepelných vazeb. Podlahové konstrukce přízemí s tloušťkou isolace 200 mm jsou netradičně řešeny s využitím levných EPS Stabil 200, jejichž tuhost a stlačitelnost plošně vyhovuje mechanickým požadavkům, kde pod lokálními břemeny (krbová kamna, koupelnové vany) jsou osazeny opěrné rošty.

Technické zařízení objektů
Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení zajišťuje dvozónový systém rekuperační jednotky Duplex RB s napojením na zemní cirkulační výměník tepla, a s rozvodem ohřátého vzduchu nad krbovými kamny do celého objektu. Podlahové kanály v plochém provedení jsou vyústěny pod okny podlahovými výústkami (obr. 8). Potrubní VZT rozvody jsou pak většinou vedeny v prostoru stropů a centrálně vyústěny v technické místnosti (obr. 9).
Jako centrální zásobník tepla je navržen IZT 615 (obr. 10) do kterého jsou napojeny solární panely a teplovodní vložky krbových kamen na kusové dřevo. Výstupy topné vody z IZT 615 ohřívají teplovodní registr větrací jednotky a topné žebříky v koupelnách. Výstup průtočně ohřívané teplé vody je napojen přímo do sociálních zařízení a dále přes termostatický ventil do myčky nádobí a pračky, kde zajišťuje až 60 % úsporu přímotopné elektrické energie! Rozvody elektro NN, STA a počítačové sítě jsou důsledně rozvedeny v  integrovaných lištových kolektorech v instalační dutině po celém obvodu přízemí i podkroví. Výrazně se tím zkracuje doba montáží elektro a prakticky vylučuje riziko následného poškození kabelů. Solární termické panely jsou na sedlové střeše uspořádány do svislých pásů, čímž se v podhorské oblasti s vyšší pokrývkou sněhu eliminuje tvorba spodní ledové krusty a následná trvalá sněhová vrstva na kolektorech. Na střeše školícího střediska je instalován plošný fotovoltaický systém s výkonem 8,5 kWp s distribucí do veřejné sítě (65 ks FV panelů KYOCERA KC 130 GHT – 2 na lišty Schletter se spodním odvětráním), kterým se tento objekt zasazuje již do kategorie energeticky nulových domů.

Závěr
Hromadně realizovaná výstavba pasivních domů dřevoskeletového systému, první svého druhu v ČR, přinesla řadu zkušeností i dalších námětů k optimalizaci technického řešení i organizace výstavby. Zcela se potvrdila nezbytnost trvalé přítomnosti stavebního dozoru při přejímce jednotlivých stavebních etap, a důležitost koordinace všech subdodavatelů při zavedeném proudovém systému výstavby. V praxi se velmi osvědčil investorem (ATREA s.r.o.) striktně zavedený systém pravidelných týdenních kontrolních dnů s denním rozpisem úkolů. Vyšší dodavatel stavby BAK a.s. dokázal, hlavně pak v závěru výstavby, zkoordinovat nástupy a činnost všech svých subdodavatelů již v hodinových termínech, což je v podmínkách běžné výstavby v ČR zcela neobvyklé. I přes experimentální charakter celé výstavby bylo dosaženo vysoké produktivity výstavby, kdy např. montáž konstrukčního skeletu jednoho domu nepřesáhla 1 ½ dne, přičemž kompletní výstavba třinácti experimentálních domů „na klíč“ byla realizována v průběhu pouhých sedmi měsíců!
Měrné investiční náklady dodavatelského systému v základním standardu energeticky pasivního domu a při vybavení „na klíč“ přitom nepřesáhly 20.000,- Kč / m2 užitkové plochy (tj. 5.070,- Kč / m3), což odpovídá nákladům běžné výstavby v ČR; s diametrálně horšími užitnými parametry do zcela nejisté energetické budoucnosti.