Průběh návrhu a výstavby

Průběh návrhu a výstavby

Firma ATREA s.r.o. zajišťuje prostřednictvím svých partnerů všechny etapy návrhu a výstavby pasivního domu. Domy navrhují architekti a projektanti zkušení v oblasti pasivní výstavby. Stavbu zajišťují licencované realizační firmy s dosahem po celé ČR. Výstavba domu je možná kompletní „na klíč“ nebo s částečnou svépomocí.


Úvodní informační schůzka

Sjednat schůzku
Úvodní informační schůzka

Schůzka se obvykle sjednává ve školícím centru ATREA v Koberovech, kde je možné prohlédnout si ukázkový dům a systém teplovzdušného vytápění v provozu. Zájemce se zde dozví informace o pasivních domech a systému ATREA. Po domluvě je na schůzce přítomný architekt, který bude konzultovat požadavky stavebníka na bydlení, umístění stavby na pozemku a její zasazení do okolí. Po úvodní schůzce bude architektem zpracováno „Zadání projektu“ (souhrn informací z úvodní schůzky se základním popisem architektonického řešení a s hrubým předběžným odhadem ceny objektu a projekčních prací).

Úvodní část projektu

Galerie vizualizací
Úvodní část projektu

„Úvodní část projektu“ je nedílnou a velmi podstatnou součástí návrhu domu. Pouze při správném celostním koncepčním návrhu domu je možné plně využít kvalitativního potenciálu pasivního domu a maximálních úspor při realizaci a provozu. Tento počáteční návrh by se neměl nikdy podceňovat. Z pohledu celkové hodnoty domu představuje takřka zanedbatelnou investici, ale jeho vliv na pořizovací cenu domu, jeho náročnost při provozu, funkčnost dispozice a zdravé vnitřní prostředí je naprosto zásadní.

V úvodní části projektu bude navrženo hmotové řešení stavby, její umístění na pozemku, napojení na technické sítě, řešení příjezdů, parkování a dalších možných staveb na pozemku.
Bude vyřešena individuální vnitřní dispozice domu na základě požadavků klienta. Dále bude navržen energetický koncept domu, systém vytápění a ohřevu TUV, volba zdroje tepla a jejich možné kombinace vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům.
Budou upřesněny výběry vnitřních povrchů (podlahy, stěnové obklady), vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, materiály fasád a střechy apod. Návrh respektuje finanční možnosti investora.

Výsledkem bude výkres situace, půdorysů, pohledů, vizualizace objektu a textová zpráva.
S těmito podklady může investor předjednat tento návrh RD na stavebním úřadě a s ostatními dotčenými orgány tak, aby již před započetím práce na projektové prováděcí dokumentaci bylo známo předběžné vyjádření těchto úřadů, institucí a fyzických osob dotčených novou výstavbou.

Prováděcí projekt

Prováděcí projekt

Po dokončení Úvodní části projektu pokračuje na návrhu architekta projektant, který zpracuje sloučený projekt pro stavební povolení a provedení stavby. Díky komplexnímu návrhu architekta a typovým detailům systému ATREA bude projekt vypracován rychleji a levněji než u běžného zpracování individuálních projektů. Členění a rozsah dokumentace je provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb.

Stavební dozor

Kontrola výstavby je zajišťována prostřednictvím zkušeného nezávislého stavebního dozoru (technický dozor investora) s oprávněním ke kontrole výstavby domů v systému ATREA. Technický dozor investora je partnerem a průvodcem stavebníka v rámci celého procesu výstavby, kontroluje projektovou dokumentaci, cenové nabídky a smluvní podmínky na zhotovení stavby, pomáhá investorovi v orientaci v technických otázkách. Průběžně kontroluje výstavbu v povinném rozsahu určeném systémem ATREA minimálně po dokončení obálky domu (úspěšný test vzduchotěsnosti – Blower Door Test).

Realizace

Vlastní výstavba je zajištěna prostřednictvím licencovaných realizačních firem s působností v celé České republice. Stavby jsou realizovány letmou montáží přímo na staveništi.
Domy je možno vystavět kompletně na klíč nebo rozdělit do jednotlivých etap dle požadavků investora s možností dokončení stavby svépomocí s podporou stavebního dozoru. V případě potřeby je možné část stavby (například podkroví) "zakonzerovovat" pro pozdější dokončení.

Při částečné svépomocné výstavbě dokončí stavební firma obálku domu (nosná konstrukce, vnitřní parobrzda OSB, vnější zakrytí paropropustnou dřevovláknitou deskou a omítka, resp. dřevěný obklad, zafoukání tepelnou izolací, osazení oken a vnějších dveří). Ve fázi takto provedené konstrukce je možné provést test těsnosti obálky (blower-door test), který je podmínkou k označení domu jako pasivního. Dále je možno pokračovat svépomocí.